Statūti

  1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

  1.1.        Biedrības nosaukums ir “Latvijas autopārvadātāju nacionālā asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).

  2.nodaļa. Biedrības mērķi.

  2.1.        Biedrības mērķi ir:
  2.1.1.     Apvienot autopārvadājumu uzņēmumus kopīgas rīcības programmas noteikšanai un īstenošanai;
  2.1.2.     Pārstāvēt nacionālo autopārvadātāju likumīgas intereses valsts varas un starptautiskajās institūcijās;
  2.1.3.     Iesaistīties autopārvadātāju starptautiskajās organizācijās;
  2.1.4.     Nodrošināt saikni ar citam šāda veida organizācijām Eiropā, lai paaugstinātu autopārvadājumu kvalitāti;
  2.1.5.     Pārstāvēt Biedrības biedrus attiecībās ar citām nevalstiskajām organizācijām;
  2.1.6.     Veidot datu bāzi, kas nepieciešama Biedrības biedriem komercdarbības uzlabošanai;
  2.1.7.     Sniegt Biedrības biedriem juridisko palīdzību interesējošos jautājumos.
  2.1.8.     Popularizēt nozari un nozares intereses masu medijos;
  2.1.9.     Realizēt sabiedriski noderīgus komercprojektus Biedrības intereses;
  2.1.10.   Veikt citus uzdevumus, kas nav pretrunā ar pastāvošajām Biedrības interesēm.

  3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

  3.1.        Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

  4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

  4.1.        Biedrībā var iestāties jebkura juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesnied zot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
  4.2.        Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
  4.3.        Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
  4.4.        Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
  4.5.        Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
  4.5.1.     biedrs vairāk kā 3 (trīs) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
  4.5.2.     biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
  4.5.3.     biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
  4.5.4.     biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
  4.6.        Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, neuzaicinot izslēdzamo biedru uz valdes sēdi. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

  5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

  5.1.        Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
  5.1.1.     piedalīties Biedrības pārvaldē;
  5.1.2.     saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
  5.1.3.     piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
  5.2.        Biedrības biedru pienākumi:
  5.2.1.     ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
  5.2.2.     regulāri maksāt biedra naudu;
  5.2.3.     ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
  5.3.        Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

  6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

  6.1.        Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
  6.2.        Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības tiesības un pienākumus nosaka valde lēmumā par attiecīgās teritoriālās vai citas struktūrvienības izveidošanu.

  7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

  7.1.        Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
  7.2.        Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
  7.3.        Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
  7.4.        Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
  7.5.        Biedru sapulce tiek sasaukta, vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku paziņojumu, kurā norādīts sapulces laiks, vieta un darba kārtība. Paziņošana var notikt elektroniski, nosūtot īsziņu (SMS) uz biedra mobilā telefona numuru vai e-pastu uz biedra e-pasta adresi, kuru biedrs rakstiski paziņojis Biedrības valdei saziņas nolūkos.
  7.6.        Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
  7.7.        Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
  7.8.        Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, par Biedrības darbības izbeigšanu un par valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošajiem biedriem.

  8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

  8.1.        Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.
  8.2.        Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
  8.3.        Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
  8.4.        Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību vienīgi kopā ar citu valdes locekli.

  9.nodaļa. Revidents.

  9.1.        Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz 5 (pieciem) gadiem.
  9.2.        Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
  9.3.        Revidents:
  9.3.1.     veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
  9.3.2.     dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
  9.3.3.     izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
  9.3.4.     sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
  9.4.        Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

  10.nodaļa. Biedru nauda

  10.1.      Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī. Biedru naudas apmēru nosaka Biedrības valde.

  Rīgā, 2011.gada 12.augustā

Asociācijas ziņas

 • LANA SANĀKSME 18/10/16

  Kopsapulces norises vieta:
  Biznesa centrā „Torensberg” Vienības gatvē 198, Rīgā.
  http://torensberg.lv/lv/kontakti
  Sākums 15-00

  Lasīt vairāk
 • LANA SANĀKSME 21/12/15

  Kopsapulces norises vieta:
  NB Hotel, Slokas 49, Riga, LV-1007, Latvia.
  Sākums 16-30

  Lasīt vairāk
 • АСОЦИАЦИЯ. В НОВОМ ГОДУ. АВТОПЕРЕВОЗЧИКАМ БУДЕТ ХУЖЕ

  О. Юхневич: В новом году ситуация с автоперевозками может превзойти даже самые худшие ожидания
  Lasīt vairāk
 • БАНКИ ОТНИМУТ МАШИНЫ У ТРАНСПОРТНЫХ ФИРМ

  Оскар Юхневич: Банки начнут отнимать машины у транспортных фирм

  Lasīt vairāk
 • ЛАТВИЙСКИЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ РАЗОЧАРОВАНЫ ПОЛИТИКАМИ

  Латвийские автоперевозчики разочарованы политиками, толкающими страну назад

  То, что происходит в Латвии, является кризисом – уверен исполнительный директор Латвийской национальной ассоциации автоперевозчиков, предприниматель Оскар Юхневич.
  Конечно, предпосылки этому можно было наблюдать еще задолго до введения санкций и последовавших этому трудностей:
  «Нужно понимать, что ситуация в государстве до этого складывалась по траектории вниз — еще в середине года в СМИ было заявлено, что образуется дефицит в бюджете в размере миллиарда евро, поэтому этих средств теперь может не хватать для медицины, пенсий и других социальных нужд.

  Lasīt vairāk